Så styrs Pajala kommun

Den politiska ärendegången

Innan ett politiskt beslut som exempelvis hur mycket skolmaten ska kosta måste frågan behandlas i flera led.

Nämnderna och fullmäktige
I Pajala finns flera nämnder och styrelser som behandlar de olika frågorna. I Pajala kommun finns Överförmyndare, valnämnd, plan- och miljönämnd samt kommunstyrelsen som är att betrakta som socialnämnd och kultur- och utbildningsnämnd. Därtill finns omsorgsutskott, minoritetsutskott, kultur- och utbildningsutskott samt allmänna utskottet som alla bereder ärenden till kommunstyrelsen i de ärenden utskotten inte har delegation att avgöra ärenden själva.

Kommunstyrelsen beslutar därefter i frågan eller lämnar över ett förslag till kommunfullmäktige som tar ett beslut i frågan om det är ett större beslut som ska tas. 

Motioner, ärenden och medborgarinitiativ
En del ärenden kommer in via posten, det kan vara ärenden från andra myndigheter som Pajala kommun måste behandla.

Det kan vara från till exempel länsstyrelsen, regeringen, skolinspektionen eller någon rättsinstans.

Andra frågor kan komma från tjänstemännen. Om en prishöjning sker av till exempel mölk och frukt kostar skolmaten mer att köpa in.  

Då räcker inte budgeten och politikerna måste ta ett beslut om priset ska höjas eller att budgeten ska öka.

Det finns även möjlighet att lämna in medborgarinitiativ för den enskilda invånaren.

Kommer en motion in från en politiker eller ett helt parti lämnas frågan över till en tjänsteperson som ska utreda/ bereda frågan.

Uppdaterad: 2018-08-29 10.40 av linhuh